Kerneområderne beskriver uddannelsens centrale vidensfelter, som genfindes i alle uddannelsens delelementer. I beskrivelsen af kerneområderne fremgår de tværfaglige elementer i socialrådgiverprofessionens uddannelse og praksis. Viden om og indsigt i en række fagdiscipliner er forudsætningen for at kunne reflektere og handle professionelt i krydsfeltet mellem menneskers sociale og beskæftigelsesmæssige problemer og rettigheder og de samfundskrav og –forventninger, der stilles til borgerne. For alle kerneområder gælder, at det sociale arbejdes praksis samt aftagerorganisationer og forskningsresultater inddrages i muligt omfang på videns-, færdigheds- og kompetence-niveauerne.


Teorier, metoder og etik inden for socialt arbejde (35 ECTS-point)

Kerneområdets indhold er teorier, begreber og metoder inden for socialt arbejde og socialrådgivning, der leverer et fagligt og metodisk handlegrundlag i professionsudøvelsen. Socialt arbejde er vidensbaseret og funderet på en professionel etik. Socialt arbejde har et bredt virkefelt og udøves i forskellige konkrete faglige kontekster og organiseringer. Kerneområdet dækker en række professionelle færdigheder og kompetencer i socialt arbejde. 


Individet i samfundet, menneskers udvikling og sociale relationer
(20 ECTS-point)

Kerneområdets indhold er teorier, begreber og viden om menneskets udvikling, dets sociale relationer og samspillet mellem individ og samfund. Det sociale arbejde baserer sig på forståelse af samfundsmæssige, kulturelle og individuelle processer som nødvendige forudsætninger for hensigtsmæssige handlinger, færdigheder og kompetencer i praksis, herunder en opmærksomhed på generelle betingelser og borgerperspektiver.


Sociale problemer, ledighed og livsbetingelser (20 ECTS-point)

Kerneområdets indhold er teorier, begreber og viden om sociale problemer, ledighed og livsbetingelser - de årsagsmæssige sammenhænge, og handlemuligheder. Sociale problemer forstås i en kontekst, hvor såvel biologiske, psykologiske, sociale som samfundsmæssige forhold spiller sammen. Sociale problemer er det sociale arbejdes primære genstandsfelt, og forståelsen af og perspektivet på sociale problemer er afgørende for strategier og muligheder i professionsudøvelsen. Kerneområdet leverer færdigheder og kompetencer i at beskrive, analysere, vurdere og handle i forhold til sociale problemer på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau.


Velfærdspolitik og den retlige regulering af socialfaglige indsatser
(20 ECTS-point)

Kerneområdets indhold er teorier, begreber og viden om den statslige og den politiske bestemmelse af det sociale arbejdes mål, opgave og funktion, som kommer til udtryk på forskellige områder, og som angiver den retlige regulering af sociale indsatser. Regler om rådgivning og vejledning, hjælp og støtte er i velfærdsstaten fastlagt juridisk og angiver de materielle retlige muligheder og betingelser for at håndtere sociale problemer i praksis. Det indgår som færdigheder og kompetencer at kunne handle som retsanvender i socialt arbejde og rådgive om den enkeltes retsstilling.


Organisation og økonomiske rammer for indsatser på det sociale og det arbejdsmarkedspolitiske område (20 ECTS-point)

Kerneområdets indhold er teorier, begreber og viden om organisation og økonomiske betingelser som kontekst for udførelsen af alt professionelt socialt arbejde. Særligt for socialt arbejde i offentlige forvaltninger gælder, at det er underlagt forvaltningsretlige rammer og bemyndigelser og håndterer sociale problemer under hensyn til økonomiske muligheder. Socialt arbejde udføres ofte i samarbejde med andre og er tværprofessionelt anlagt med socialrådgiveren i en koordinerende rolle. Kerneområdet giver færdigheder og kompetencer inden for organisation og økonomi.


Evaluering, udvikling og kvalitetssikring af socialt arbejde (15 ECTS-point)

Kerneområdets indhold er teorier, begreber og viden om produktion og anvendelse af viden i socialt arbejdes praksis. Viden om socialt arbejde udvikles på mange aktørniveauer, herunder brugerniveauet. Der anvendes relevante metoder og tilgange til at skabe viden om, udvikling af og innovation i socialt arbejde. I kerneområdet sættes fokus på evidens- og forskningsbaseret, samt praksis- og erfaringsbaseret viden. Kerneområdet leverer færdigheder i dokumentation, evaluering og kvalitetssikring samt et fokus på egen læring og udvikling af praksis.

Du kan læse mere om kerneområdernes læringsmål i studieordningen for professionsbacheloruddannelsen for socialrådgivere fra 2012.

Socialrådgiveruddannelsen ● Fibigerstræde 13 ● 9220  Aalborg Øst ● Tlf: 9940 8021 - 9940 8022 - 9940 8024- 9940 8025