AAU logo

Praktikhåndbog

Praktikhåndbogen for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor som Socialrådgiver, BEK. nr. 766 af 24/06/2011 og studieordningen for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet.Uddannelsens overordnede formål

"Formålet med uddannelsen til professionsbachelor som socialrådgiver er at kvalificere den uddannede til at varetage opgaver inden for socialrådgivning og socialt arbejde. Den uddan­ne­de skal selvstændigt og på tværs af professioner og sektorer kunne bidrage til forebyggelse og løs­ning af sociale problemer samt planlægge, koordinere, gennemføre, evaluere og udvikle so­ci­al­faglige indsatser på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau inden for den of­fent­lige forvaltning, herunder på beskæftigelsesområdet, foranstaltningsområdet og i privat re­gi."

"Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor som socialråd­gi­ver. Den engelske titel er Bachelor of Social Work. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor's Degree Programme in Social Work."

(Undervisningsministeriet: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som social­råd­giver, BEK. nr. 766 af 24/06/2011 § 1, stk. 1). Modul 7, praktik udgør 30 ECTS.

 

Regler for Socialrådgiveruddannelsens praktik

Reglerne er aftalt på landsplan. Læs mere her og der henvises til Socialrådgiveruddannelsens Studieordnings fællesdel under 3.3.7. Praktik.

BeKendtgørelser

Studieordninger

Socialrådgiveruddannelsen ● Fibigerstræde 13 ● 9220  Aalborg Øst ● MAIL social@socsci.aau.dk ● Tlf: 9940 8021 - 9940 8022 - 9940 8132