Omkring studienævn

§ 25. Studienævnet har til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af uddannelse og undervisning, herunder:

1) at kvalitetssikre og -udvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer i samarbejde med studieleder og institutleder,

2) at udarbejde forslag til studieordninger og ændringer heri,

3) at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og eksamen, herunder rekvirering af undervisning inden for studienævnets område i relevante institutter,

4) at godkende ansøgninger om merit og om dispensationer,

5) at udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor eller dekanen forelægger, samt

6) at følge op på evaluering af klager over undervisningen i samarbejde med studieleder og institutleder.

Stk. 2. Studienævnet afgiver indstilling om studieleder i overensstemmelse med § 14.
 

Kilde: Vedtægt for den selvejende institution, Aalborg Universitet.

Socialrådgiveruddannelsen ● Fibigerstræde 13 ● 9220  Aalborg Øst ● Tlf: 9940 8021 - 9940 8022 - 9940 8024- 9940 8025