I princippet kan du søge om dispensation fra næsten alle regler, der vedrører studieforholdene på AAU. Kompetencen til at give dispensation ligger i langt de fleste tilfælde hos universitetet. 

Her finder du de hyppigst forekommende typer af dispensationsansøgninger og information om hvem, du skal sende din dispensationsansøgning til.
 

Dispensationsansøgniger til studienævnet på socialrådgiveruddannelsen

Der er i visse tilfælde muligheder for, at studienævnet kan dispensere for de betingelser, der fremgår af studieordningen. Der kan dog ikke dispenseres fra bekendtgørelsen. Dispensationer kan f.eks. vedrørede eksamen (udvidet eksamenstid i særlige tilfælde, adgang til en ekstra eksamen etc.), eller frist for aflevering af skriftlige opgaver.

Ansøgninger vedr. dispensation i forbindelse med eksamen skal være studienævnet i hænde, så det kan blive behandlet på et møde senest en måned før den eksamen, som der søges dispensation til (se mødekalenderen). Henvendelser skal foregå til studienævnets sekretær via udfyldt skema til dispensationsansøgning (se til højre på siden).
 

Hvad skal du have med i en dispensationsansøgning?

Grundlæggende er der tre typer af oplysninger, som altid skal fremgå af en ansøgning eller klage: HVEM, HVAD og HVORFOR.


HVEM søger

For at kunne behandle en dispensationsansøgning eller en klage, er det en forudsætning, at det tydeligt fremgår, hvem ansøgeren eller klageren er. Ud over navn (det fulde navn) bør du altid for at lette sagsbehandlingen oplyse både Fulde navn, CPR-nummer, studienummer og studentmailadresse.
 

HVAD søger du om

Modtageren af din dispensationsansøgning ved som udgangspunkt ikke, hvad du søger om fx. hvilken eksamen det drejer sig om. For at undgå tvivl, er det meget væsentligt, at du tydeligt præciserer denne oplysning.
 

HVORFOR søger du

Dispensationer er fritagelser fra de almindelige regler, og du kan kun få dispensation, hvis der foreligger usædvanlige forhold. De usædvanlige forhold skal være forhold hos den enkelte studerende, fx egen sygdom eller sygdom i nærmeste familie eller andre personlige usædvanlige forhold, som ikke skyldes manglende studieegnethed. Derfor skal en ansøgning altid indeholde en forklaring på, hvorfor det er nødvendigt med en dispensation.

Det er ikke uden betydning, hvilken begrundelse du giver. Afhængigt af hvilken type af dispensation, der søges om, skal begrundelsen som hovedregel indeholde oplysninger om:

Hvorfor det er nødvendigt at søge dispensation (fx hvorfor en prøve ikke er bestået i tre tidligere forsøg).
En sandsynliggørelse af, at en dispensation rent faktisk kan afhjælpe problemet (fx hvorfor du mener, at du kan bestå prøven ved et fjerde forsøg).

Husk altid at vedlægge dokumentation. Lægeerklæringer og lign. skal opfylde §5 i Bekendtgørelsen om afgivelse af erklæringer mv. nr. 908 af 18.august 2011.

Skriftlige henvendelser til studienævnet besvares skriftligt pr. studentmail snarest muligt efter studienævnsmødet afholdelse.
 

Socialrådgiveruddannelsen ● Fibigerstræde 13 ● 9220  Aalborg Øst ● Tlf: 9940 8021 - 9940 8022 - 9940 8024- 9940 8025