Valg og inhabilitet

Valg til studienævnet

§ 24. Dekanen opretter og nedlægger studienævn, der omfatter en eller flere uddannelser eller uddannelsesdele,og som sekretariatsbetjenes af skolen, jf. § 19, stk. 4.

Stk. 2. Et studienævn består af et af dekanen fastsat antal medlemmer, dog ikke under 4 og ikke over 12. Medlemmerne vælges af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og af og blandt de studerende i forholdet 1:1. Repræsentanterne for det videnskabelige personale vælges for 4 år ad gangen, og repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 3. Studienævnet vælger af sin midte med simpelt flertal en formand blandt det videnskabelige personale og en næstformand blandt de studerende, som begge skal godkendes af dekanen. Formanden leder studienævnetsmøder, som studielederen kan deltage i som observatør, hvis vedkommende ikke selv er medlem af studienævnet. Studienævnet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden inden for rammerne af den standardforretningsorden, der fastsættes af rektor.

Læs mere om valg på valgsekretariatets hjemmeside.


Inhabilitet

Medlemmer skal underrette studienævnet, hvis der foreligger forhold, der bevirker inhabilitet, eller som kan give anledning til tvivl om vedkommendes habilitet. Et kollegialt organ kan træffe beslut-ning om, at et medlem af organet har en sådan uvedkommende interesse i en sag, at vedkommende er udelukket fra at deltage i forhandlinger og afstemninger i sagen efter almindelige regler om inhabilitet.

Socialrådgiveruddannelsen ● Fibigerstræde 13 ● 9220  Aalborg Øst ● Tlf: 9940 8021 - 9940 8022 - 9940 8024- 9940 8025